به آرامی آغاز به مردن می کنی ...

به آرامی آغاز به مردن می کنی ،

اگر سفر نکنی ،

اگر کتاب نخوانی ،

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ،

اگر از خودت قدردانی نکنی  .

به آرامی آغاز به مردن می کنی ،

زمانی که خود باوری را در خودت بکشی ،

وقتی که نگذاری دیگران به تو کمک کنند ،

به آرامی آغاز به مردن می کنی ،

اگر برده عادات خود شوی ،

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی ،

اگر روزمرگی را تغییر ندهی ،

اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی ،

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی ،

...

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ،

 امروز زندگی را آغاز کن !

امروز مخاطره کن !

 امروز کاری کن !

نگذار به آرامی بمیری !

شادی را فراموش نکن !

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید