اندر آداب معاشرت

به من زنگ بزن وقتی به کسی تلفن میکنید ، سلام کنید و بلافاصله خود را معرفی کنید ، توقع

        نداشته باشید دیگران به شما سلام کنند و حدس بزنند شما کیستید ؟

 

لبخند همواره در انتهای سخنرانیها از شنوندگان خود تشکر کنید حتی اگر واکنش آنها در

    طی سخنرانی منفی بود ، این نشان می دهد به شنونده خود احترام میگذارید .

 

آخ در رستوران یا ضیافت های رسمی هنگامی که غذا خوردنتان پایان یافت بشقابتان

       را به سمت جلو هل ندهید  این عمل خلاف آداب معاشرت است .

       صبر کنید تا دیگران نیز غذایشان به پایان برسد و همراه دیگر میهمانها میز

      غذا را ترک کنید .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید